Разходи за покупка на имот

Много хора не са наясно, при покупко продажба на недвижим имот, коя страна носи и следва да носи разходите по прехвърлянето на същият този имот. В повечето случаи разходите са доста сериозни, вариращи до няколко хиляди лева или Евро.

Затова нашият съвет е, ако възнамерявате да пристъпите към покупко-продажба на недвижим имот определете конкретен бюджет, с който да разполагате. Предвидете заплащането не само на цената на имота, търсена от продавача, но и заплащане разходи за покупка на имот.

На първо място, нека обясним какви са действителните разходи за покупка на имот. Тези разходи са задължителни и са нормативно определени.

Местен данък върху недвижимия имот

Преди сделката по покупко-продажба на недвижим имот да бъде изповядана пред нотариус, необходимо е да се заплати т.нар. данък недвижим имот, чийто размер се определя от всяка община. В интернет може да откриете телефонните номера на дирекция местни данъци и такси за всяка община. На този телефонен номер може да разберете какъв процент е данъка недвижим имот. Местния данък е определен процент от цената на имота, която е уговорена между купувача и продавача. Той може да се променя всяка година


Такса вписване– Тази такса се внася по сметката на Служба по вписванията и е в размер на 0,1% от удостоверявания материален интерес, т.е. от обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача. Оригиналното платежно нареждане се представя в Служба по вписванията по местонахождение на имота.

 

Нотариални такси – за тази такса съществува нормативно определен минимален размер на нотариална такса за издаване на нотариален акт. Таксата се определя върху удостоверявания материален интерес, т.е. върху обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача, по следната таблица:
Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително 30 лв. без ДДС

101 – 1000 лв. 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв. без ДДС

1001 – 10 000 лв. 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1 000 лв. без ДДС

10 001 – 50 000 лв. 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв. без ДДС

50 001 – 100 000 лв. 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв. без ДДС

100 001 – 500 000 лв. 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв. без ДДС

над 500 000 лв. 1 530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв. без ДДС

Такса за изготвяне на нотариален акт е същата такса като за издаване на нотариален акт. За преписи от документи – за първата страница – 3 лв. без ДДС, за всяка следваща – 2 лв. без ДДС.

За заверка на декларации – Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Декларация по чл.264, ал.1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс /2 бр./ – по 10 лв. без ДДС за всеки екземпляр от декларациите.

 

Без счетоводител е лесно да се изчисли, че разходи за покупка на имот възлизат на поне 3-4 процента от стойността на имота. Имайте в предвид, че в някои общини данъка за недвижим имот е 3 процента от уговорената стойност на имота. Това автоматично добавя 3 % към сумата, която трябва да предвидите като разходи за покупко-продажба на недвижим имот.

Източник: https://lawyer-bulgaria.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82/